Kategorie

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je provozovatel e-shopu Krabickyshop.cz

PKM Trade & Services s.r.o.
se sídlem Sazovická 458/30, Praha 5
IČO: 09143921
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331586 (dále jen „Správce“)

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 •          Identifikační údaje (jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ)
 •          Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)
 •          Údaje související s platbou
 •          IP adresa

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, či smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 •          plnění smlouvy, resp. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •          oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 •          Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zejména při zajišťování a uplatňování právních nároků ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 •          Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 •          vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •          uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a dále na základě jejich nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů v souvislosti s touto smlouvou či jednáním o ní, přičemž se jedná zejména o shromažďování Vašich identifikačních a kontaktních údajů (dle charakteru uzavírané smlouvy).
 •          zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků. V případě registrace po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jejího skončení. Dále má Správce povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Správce má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste na krabickyshop.cz zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také zasláním žádosti o vymazání z databáze emailů na email info@krabickyshop.cz.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

 •          poskytovatelů IT služeb, zajišťujících provoz webu krabickyshop.cz, marketingové analýzy a e-mailing
 •          dopravců v případě zaslání zboží
 •          poskytovatele logistických služeb
 •          poskytovatelů platebních služeb
 •          poskytovatel služby zjišťování spokojenosti zákazníků

Ochrana osobních údajů

Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující fyzické, elektronické a řídící postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky. Vaše osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách, jsou šifrovány a chráněny certifikátem SSL. Navzdory výše uvedeným opatřením nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou Vámi přeneseny nebo pokud budete s Vašimi osobními údaji sami zacházet nezabezpečeným způsobem.

Práva spotřebitele

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 •          požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 •          vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 •          požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 •          v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 •          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese info@krabickyshop.cz.


Odběr novinek

Kontakt

 • krabickyshop.cz
 • PKM Trade & Services s.r.o., Sazovická 30, 155 21, Praha 5
 • E-mail: info@krabickyshop.cz
 • Tel: +420 602 331 716
 • Facebook:
GoPay Maestro Mastercard MasterCard SecureCode VISA Verified by VISA